Algemene voorwaarden

Kopen bij Filter&Co is een geruststelling op zich. Met een duidelijke navigatie naar de Algemene Voorwaarden hoeft u niet te vrezen voor kleine addertjes onder het gras.

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN (versie 05/2017)

1. ALGEMEENHEDEN

1.1. Toepassing: Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze commerciële relaties. De koper wordt geacht deze aan te nemen, louter door het feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de koper, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd.
1.2. Bevoegdheid van de rechtbanken: Op alle contracten aangegaan door de BVBA Filter&Co is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 
2. PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN
2.1. Prijzen: Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, en in het bijzonder de kosten hieronder vermeld, vallen ten laste van de koper.
2.2. Offerten: Prijzen zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van onzentwege. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen, tenzij anders vermeld. Onze prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarieven. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de geldende koperkoers & tarieven op de datum van de bestelling.
2.3. Bestellingen: De koper verbindt zich onherroepelijk door zijn bestelling, maar wij staan er slechts voor in na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Filter&Co behoudt zich op ieder ogenblik het recht om de bestelling te schrappen, op te schorten of slechts gedeeltelijk uit te voeren zonder enige schadevergoeding of verhaalsrecht voor de klant. Op vraag van de klant behoudt Filter&Co zich het recht om de bestelling te schrappen mits een door Filter&Co bepaalde schadevergoeding. 

3. LEVERINGEN
3.1. Risico: De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.
3.2. Leveringstermijn: De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op het schrappen van de bestelling.
3.3. Verzendingskosten:

Leveringen voor een bedrag

  • > €50 gratis verzending in België,
  • > €100 gratis verzending in Frankrijk en Luxemburg.

Tenzij anders bepaald, wordt voor elke andere levering voor transportkosten een forfaitaire tussenkomst van minimum

  • €6 in België
  • €15 in Frankrijk en Luxemburg

3.4. Bijdrage Roadtax: voor elke levering wordt een bijdrage gerekend van 1,25 EUR.
3.5. Facturatie: Tenzij anders bepaald, gebeurt de facturatie op datum van de terbeschikkingstelling van het materiaal. De bewaring van de goederen gebeurt op risico van de koper vanaf de datum van de terbeschikkingstelling van het materiaal. Indien de koper de goederen niet afhaalt of in ontvangst neemt binnen een termijn van 10 werkdagen na hun terbeschikkingstelling, mag Filter&Co de bestelling schrappen zonder enige schadeloosstelling. 

4. TERUGNAME
Verkochte goederen worden teruggenomen, noch omgeruild. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. Filter&Co rekent hiervoor €50 per dossier. De terugzending moet franco gebeuren.

5. MILIEUBIJDRAGE
Er zal een milieubijdrage aangerekend worden op de betrokken goederen en volgens de tarieven die op dat moment in voege zijn bij RECUPEL, PV CYCLE BELGIUM en elk ander erkend organisme. Op die door Filter&Co doorgestorte milieubijdragen kan geen enkele korting toegekend worden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE
6.1. Klachten: Alle klachten in verband met de levering of met de factuur moeten ons, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen de acht dagen na de datum van ontvangst van de goederen, respectievelijk datum van de factuur. De goederen die het voorwerp zijn van een klacht, moeten ter onzer beschikking blijven voor controle; ze zullen verondersteld worden als door de klant aanvaard, wanneer ze niet meer te herkennen of reeds verwerkt zijn.
6.2. Garantie: De productgarantie beperkt zich tot de garantie van de fabrikant en haar termijn start op het ogenblik dat het product ter beschikking wordt gesteld. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarborg van het product. Onze verantwoordelijkheid blijft in alle geval beperkt tot de waarde van de goederen. In geen enkel geval zullen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade.
6.3. Onze adviezen en studies blijven ter informatie, zonder enige verbintenis of verantwoordelijkheid van onzentwege. 

7. SPECIALE VERPAKKING,  TOLERANTIE
Alle speciale verpakking (zoals paletten, containers, ...) blijven onze eigendom en worden gratis ter beschikking van de klant gesteld gedurende een periode van 6 maanden, die begint op de dag van de levering. Indien deze termijn verstreken is zonder dat de verpakking werd teruggezonden, worden deze gefactureerd aan de klant. Indien  speciale verpakking binnen de 12 maanden na facturatie worden teruggezonden naar Filter&Co kan een creditnota worden opgemaakt. Speciale verpakkingen worden ons franco teruggestuurd. De gefactureerde hoeveelheden zijn degene die effectief geleverd werden.

8. BETALINGEN
8.1. Betaaltermijn: Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen. De overschrijding van een betaalvervaldag kan de opeisbaarheid van alle (al dan niet vervallen) facturen van de klant met zich meebrengen. Bij niet- betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
8.2. Intresten: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele intresten verschuldigd gelijk aan 11%, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.
8.3. Schadevergoeding: Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15%, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 5.000 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijl-intresten.
8.4. De toerekening van betalingen: volgens art. 1254 van het Burgerlijk Wetboek. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

10. COMPENSATIE
De compensatie van bestaande schulden en vorderingen tussen koper en verkoper gebeurt van rechtswege. 11. The English version of these general conditions is available and can be requested. / Diese allgemeinen Bedingungen sind auf Anfrage in Deutsch erteilt.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT (version 05/2017)

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Application: Seules les présentes conditions générales sont d’application dans nos relations commerciales. L’acheteur est censé les accepter par le seul fait de sa commande. Les dérogations éventuelles, même figurant sur le bon de commande de l’acheteur, ne sont d’application que moyennant un accord écrit de notre part. Même dans ce cas, les présentes conditions restent d’application pour tous les points à propos desquels il n’aura pas été expressément dérogé.
1.2. Compétence des tribunaux: En cas de contestation relative aux contrats conclus par la BVBA Filter&Co , seul le droit belge sera d’application. Toute action en justice devra être portée devant les tribunaux de Kortrijk.


2. PRIX, OFFRES ET COMMANDES
2.1. Prix: Nos prix sont nets, hors TVA. Tous taxes, droits et frais, et notamment les frais stipulés aux articles ci-dessous, sont à charge de l’acheteur.
2.2. Offres: Les prix ne nous engagent qu’après confirmation écrite de notre part. La validité des offres est limitée à 30 jours, sauf mention contraire. Nos offres de prix sont basées sur le cours du cuivre et sur les tarifs en vigueur à ce moment-là. Nous nous réservons expressément le droit d’adapter les prix au cours du cuivre et aux tarifs en vigueur le jour de la commande.
2.3. Commandes: L’acheteur s’engage irrévocablement par sa commande. Notre confirmation écrite vaut engagement de notre part. Filter&Co se réserve le droit à tout moment d’exécuter partiellement, de suspendre ou d’annuler la commande sans aucune indemnité ou recours du client. A la demande du client, Filter&Co se réserve le droit d’annuler la commande moyennant une indemnité déterminée par Filter&Co. 


3. LIVRAISON
3.1. Risque: Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur, même dans le cas où la livraison se fait franco par nos soins.
3.2. Délai de livraison: Les délais de livraison ne sont indiqués qu’à titre informatif et n’engagent pas le vendeur. Aucune indemnité ou annulation de commande ne peut être réclamée en cas de retard de livraison.
3.3. Frais de port: Livraisons pour un montant

  • > 50 € livraison gratuite en Belgique,
  • > 100 € livraison gratuite en France et au Luxembourg.

Sauf indication contraire, toutes les autres livraisons sont soumises à une contribution forfaitaire d'au moins

  • 6€ en Belgique
  • 15 € en France et au Luxembourg

3.4. Contribution Roadtax: toute livraison fera l’objet d’une facturation de 1,25 EUR.
3.5. Facturation: Sauf disposition particulière, la facturation sera établie à la date de la mise à disposition du matériel. La conservation des marchandises est aux risques de l’acheteur à compter de sa mise à disposition. Filter&Co peut annuler la commande sans aucune indemnité en cas de non-enlèvement ou de non-réception par l’acheteur dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de sa mise à disposition. 

4. RETOUR
Les marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées. Des exceptions peuvent être faites avec notre accord écrit et préalable. Dans ce cas il sera fait une déduction pour frais administratifs d’un montant minimum de 50EUR. Le retour doit se faire franco.

5. CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE
Une contribution environnementale sera facturée sur les marchandises concernées et selon le barème en vigueur de RECUPEL, PV CYCLE BELGIUM et tout autre organisme agréé. Aucune remise ne peut être accordée sur ces contributions reversées par Cebeo.

6. RÉCLAMATIONS ET GARANTIE
6.1. Réclamations: Toutes les réclamations au sujet de la livraison ou de la facture doivent, sous peine de nullité, nous être soumises par écrit dans les huit jours suivant respectivement la date de réception des marchandises ou de réception de la facture. Les marchandises qui font l’objet d’une réclamation doivent rester à notre disposition pour contrôle; elles seront considérées comme étant acceptées par le client si elles ne sont plus identifiables ou déjà mises en œuvre.
6.2. Garantie: La garantie du produit est limitée à la garantie du fabricant et sa durée démarre le jour de sa mise à disposition. Notre responsabilité est limitée à celle de la garantie du produit. En tout état de cause, notre responsabilité est limitée à la valeur des marchandises. Nous ne serons en aucun cas responsables pour quelque dommage indirect ou secondaire que ce soit.
6.3. Nos conseils et études demeurent à titre informatif, sans aucun engagement ou responsabilité de notre part. 

7. EMBALLAGE SPÉCIAL, TOLÉRANCE
Tous les emballages spéciaux (palettes, conteneurs,...) restent notre propriété et sont mis gratuitement à la disposition du client pendant une période de 6 mois, à compter de la date de livraison. Passé ce délai et à défaut de retour, ils seront facturés à l’acheteur. Une note de crédit pourra être établie en cas de restitution dans un délai maximal de 12 mois suivant la date de facturation de l’emballage spécial. Toute restitution reste à la charge du client. Les quantités facturées sont celles réellement livrées.

8. PAIEMENTS
8.1. Délais de paiement: Sauf disposition particulière, toutes les factures sont payables au comptant. Le non-respect d’une date d’échéance peut entraîner l’exigibilité de toutes les créances – même non échues – du client. En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit de mettre fin aux livraisons, prestations et services et de considérer, de plein droit et sans aucune mise en demeure, le contrat comme résilié pour son intégralité ou pour la partie qui n’a pas encore été exécutée.
8.2. Intérêts: En cas de non-paiement de la facture endéans le délai fixé, il sera facturé sans aucune mise en demeure un intérêt conventionnel égal à 11%, à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à la date de réception du paiement.
8.3. Indemnités: En cas de non-paiement de la facture endéans le délai fixé, son montant pourra être augmenté, de plein droit et sans mise en demeure, de 15% avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 5.000 EUR à titre de dédommagement forfaitaire, par des frais extrajudiciaires sans préjudice des frais de justice et des intérêts de retard.
8.4. Imputations des paiements: selon art. 1254 du Code Civil. 

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’à réception du paiement intégral.

10. COMPENSATION
La compensation des dettes et des créances existant entre l’acheteur et le vendeur se produit de plein droit. 11. The English version of these general conditions is available and can be requested. / Diese allgemeinen Bedingungen sind auf Anfrage in Deutsch erteilt.